Lög

    

Lög bifhjólaklúbbsinsTRÚBOÐAR

 

1. gr. Nafn
Nafn klúbbsins er Trúboðar sem eru samtök kristinna bifhjólamanna. Heimiliklúbbsins og varnarþing er í Reykjavík.


2. gr. Tilgangur ogmarkmið

1. Bera boðskap lifandikristinnar trúar til alls fólks, sérstaklega bifhjólafólks

2. Eiga gott samstarf viðönnur félög, samtök og einstaklinga hvað varðar meðferð og notkun bifhjóla.

3. Gæta hagsmunabifhjólafólks og stuðla að ánægjulegri og öruggri bifhjólamenningu

4. Vera landsmönnum gottfordæmi bæði almennt og í umferðinni

5. Efna til mannfagnaða ogútgáfustarfsemi

6. Félagar hafi aðleiðarljósi kristni, kurteisi og kærleika sem grundvallaratriði í öllu starfiklúbbsins.

 

3. gr. Merki

Merki ognafn klúbbsins er einkaleyfisverndað samkvæmt einkaleyfi nr. 4053/2006. Merkiðer hvítt á svörtum grunni áletrað nafni klúbbsins og táknrænt fyrir nafnið ogstarfsemi klúbbsins. Merkin eru þrjú: lítið klúbbmerki og nafnmerki ásamtnúmeri félagsmanns og stórt klúbbmerki með sjálflýsandi krossi. Litlu merkintvö skal bera utan á hægri upphandlegg og stóra merkið á bakinu. Merkin erukeypt af félagsmanni og skulu fjarlægð þegar viðkomandi er ekki lengurfélagsmaður. Öll notkun á merki klúbbsins er háð leyfi stjórnar.

4.gr. Inntaka félagsmanna

Hver semer getur sótt um inngöngu í klúbbinn, að því tilskyldu að hann sé kristinnartrúar og hafi áhuga á að starfa samkvæmt tilgangi og markmiðum klúbbsins.Umsækjandi skal sækja um inngöngu með tölvupósti til trubodar@trubodar.com. Áður enumsókn er tekin til afgreiðslu skal umsækjandi kynna sér starfsemi klúbbsins,tilgang hans og markmið. Stjórn klúbbsins tekur afstöðu til umsóknarinnar ogtilkynnir viðkomandi niðurstöðu að loknum næsta stjórnarfundi. Merki klúbbsinsverða pöntuð af stjórn þegar árgjald hefur verið greitt.

 

5. gr. Brottvísun

Hægt er aðvísa einstaklingi úr klúbbnum hafi hann skaðað ímynd hans. Til þess þurfa fimmfullgildir félagar að leggja fram skriflega, rökstudda kæru til stjórnar.Berist stjórn lögleg brottvísunarkæra skal hún vinna úr henni svo fljótt semunnt er og skila niðurstöðum eigi síðar en 30 dögum eftir móttöku bréfsins.Vísi stjórn einstaklingi úr klúbbnum hefur hann rétt á að krefjast þess að málhans verði tekið upp á næsta almenna félagsfundi og brottvísun hans borin undiratkvæði. Einfaldur meirihluti nægir til að staðfesta eða hafna brottvísun.Hafni stjórn brottvísunarkæru hafa kærendur sama rétt til að krefjast þess aðmálið sé tekið upp á næsta almenna félagsfundi. Í slíkum tilfellum skal beraþað sérstaklega upp til atkvæðagreiðslu hvort fjalla skuli frekar um höfnunfrávísunar. Hafni fundurinn frekari umfjöllun um málið, gildir ákvörðunstjórnar og málið er tekið af dagskrá. Verði einstaklingi vísað úr klúbbnum berhonum tafarlaust að hætta notkun á merkjum klúbbsins.

 

6.gr. Félagsgjald

Árlegtfélagsgjald skal ákveðið á aðalfundi ár hvert. Það skal greitt inn á reikningfélagsins fyrir aðalfund. Eingöngu skuldlausir félagsmenn hafa atkvæðisrétt áaðalfundi klúbbsins. Hafi árgjald ekki verið greitt 6 mánuðum eftir eindagatelst félagsmaður ekki lengur vilja starfa með félaginu og dettur sjálfkrafa útaf félagaskrá. Áður en félagsmaður er fjarlægður af félagaskrá skal stjórnfélagsins tilkynna viðkomandi það í tölvupósti með tveggja vikna fyrirvara og gefaviðkomandi tækifæri til að standa skil á félagsgöldum.

 

7.gr. Sjóður

Tekjur renna í sjóðklúbbsins og skal honum varið í framkvæmdir og rekstur en að öðru leyti eftirsettum reglum sem stjórn klúbbsins setur á hverjum tíma. Árlega skal aðlágmarki tíund af nettóhagnaði hvers ás renna til kristilegs starfs eðagóðgerðarverkefna samkvæmt ákvörðun stjórnar hverju sinni. Ef klúbburinn erlagður niður skulu eignir hans renna óskiptar til trúboðs.

 

8. gr. Útgáfa

Vefsíðan www.trubodar.com - skal sjá félagsmönnum og almenningi fyrir fréttum og upplýsingum afklúbbnum og starfsemi hans. Stjórn klúbbsins skipar vefsíðustjóra. Önnur útgáfaklúbbsins skal vera í umsjón stjórnar.

 

9. gr. Um aðalfund

Haldinnskal aðalfundur fyrir lok febrúar ár hvert. Skal þar taka fyrir venjulegaðalfundarstörf samkvæmt lögum klúbbsins. Stjórn boðar til aðalfundar meða.m.k. tuttugu daga fyrirvara og skal hann boðaður með tölvupósti tilfélagsmanna og á heimasíðu klúbbsins. Með fundarboði skulu fylgja tillögur aðlagabreytingum ef einhverjar eru. Reikningsár klúbbsins skal veraalmannaksárið. Eintak af endurskoðuðum ársreikningum skal liggja frammi áaðalfundi.

 


10. gr. Aðalfundur

Rétt tilsetu á aðalfundi hafa allir fullgildir félagar. Stjórn getur einnig boðið öðrumá fundinn ef sérstök ástæða þykir. Atkvæðisrétt á aðalfundi hafa einungismættir fullgildir félagar. Formaður setur fundinn og kosinn er fundarstjóri. Fundarstjóri gerir tillögu aðfundarritara.

Dagskrá aðalfundar
1. Fundur settur
2. Kosning fundarstjóra og fundarritara.
3. Fundargerð síðasta fundar lesin og borin upp til samþykktar.
4. Lögmæti fundarinns kannað
5. Skýrsla stjórnar
6. Skýrsla gjaldkera og endurskoðaðir reikningar lagðir fram
7. Skýrslur nefnda
8. Umræður um skýrslur
9. Reikningar bornir upp til samþykktar
10. Lagabreytingar.
11. Kosning formanns
12. Kosning stjórnar, varamanna og endurskoðenda.
13. Kosning nefnda.
14. Önnur mál.
15. Fundi slitið


11.gr. Lagabreytingar

Til breytinga á lögum klúbbsins þarf 2/3 hluta greiddraatkvæða. Lagabreytingar má aðeins leggja fram á aðalfundi. Tillögur aðlagabreytingum skal senda stjórn klúbbsins fyrir 1. janúar ár hvert og skalstjórn staðfesta móttöku þeirra og senda þær út með aðalfundarboði.

 

12. gr. Kjör stjórnar og endurskoðenda

Stjórn klúbbsins skal skipuð fimm einstaklingumog tveim til vara: varaformaður, gjaldkeri, ritari og meðstjórnandi. Kjósa skalformann klúbbsins sérstaklega. Að öðru leiti skiptir stjórnin með sér verkum. Framboðtil stjórnar skulu berast stjórn klúbbsins, minnst tveimur vikum fyriraðalfund. Séu fleiri en einn einstaklingur í framboði um hvert embætti skalkosning vera skrifleg. Réttkjörnir stjórnar- og varamenn eru þeir sem flestatkvæði hljóta. Ef atkvæði falla jafnt skal kosið aftur á milli viðkomandieinstaklinga. Tveirendurskoðendur skulu kosnir ásamt varamanni.

 

13. gr. Nefndir

Á aðalfundi skal kjósa í skemmti- og ferðanefnd.Hver nefnd skal skipa sér einn fulltrúa sem er tengiliður við stjórn. Fjármálnefnda skulu vera undir stjórn gjaldkera klúbbsins. Verksvið nefndanna er nánarskilgreint af stjórn sem setur þeim erindisbréf. Stjórn erheimilt að skipa aðrar nefndir ef svo ber undir.

14. gr. Stjórn

Stjórn skiptir með sérverkum. Eftir fyrsta stjórnarfund að aðalfundi loknum skal skipan embætta kynntá vefsíðunni. Formaður boðar til stjórnarfunda. Tveir eða fleiri stjórnarmenngeta óskað stjórnarfundar hvenær sem er. Forfallist aðalmenn í stjórn eða hættastörfum skal kalla til varamann til að taka sæti stjórn. Stjórnarfundir erulöglegir ef þrír eða fleiri stjórnarmenn eru mættir. Afl atkvæða ræður úrslitumá stjórnarfundum. Stjórn hefur á hendi sér allar framkvæmdir milli aðalfunda,hefur eftirlit með nefndum og kemur fram fyrir hönd klúbbsins.

15. gr. Félagsfundir

Stjórnboðar til almennra félagsfunda og setur þeim dagskrá. Á öllum félagsfundum skalskipa fundarstjóra sem stýrir fundi samkvæmt dagskrá. Ávallt skal taka fyrirliðinn "önnur mál". Ritun félagsfunda er í höndum stjórnar.Hjólaferðir teljast ekki til félagsfunda.

16.gr.Aukaaðalfundur

Stjórnkveður til aukaaðalfundar þegar þess er þörf eða a.m.k. 1/5 hluti fullgildrafélaga óskar þess enda geri þeir áður grein fyrir fundarefni. Tilaukaaðalfundar skal boða skriflega með a.m.k. tveggja vikna fyrirvara.

 

17.gr.Heiðursfélagar

Stjórnklúbbsins getur lagt fram tillögu að heiðursfélaga og skal tillagan tekin fyrirá aðalfundi. Heiðursfélagar hafa sama rétt og almennir félagar en eruundanþegnir félagsgjöldum.

18.gr.Slit

Starfsemiklúbbsins verður aðeins hætt á aðalfundi og til þess þarf samþykki 3/4 hlutamætra fullgildra félaga. Fundur sá er starfseminni slítur ráðstafar eigum hansí samræmi við 7. gr.


Lög þessi eru þannig samþykkt á aðalfundi Trúboða þann 27. febrúar 2019 ogfalla eldri lög úr gildi frá og með sama tíma.

Lög um félög og fundarsköp ráða þar sem fyrirmæli skortir í lögum þessum.

Flettingar í dag: 66
Gestir í dag: 28
Flettingar í gær: 103
Gestir í gær: 22
Samtals flettingar: 1844149
Samtals gestir: 251353
Tölur uppfærðar: 27.1.2020 19:05:02
clockhere